• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн үр дүн, тайлан
Өвөрхангай аймгийн 2022 оны худалдан авах үйл ажиллагааны жилийн эцсийн мэдээ тайлан
...

2023-04-04 16:38:25

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны хагас жилийн мэдээ тайлан
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ...

2022-10-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2021-10-21 17:51:28

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2020-10-27 17:16:45

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2020-04-22 17:07:15

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан
...

2019-04-10 16:10:42

Дэлгэрэнгүй..