• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт
Нэр Хавсралт
1 ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө татах
2 Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт татах
3 ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө татах
4 Өвөрхангай аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөөгөө болон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах заалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт татах
5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт татах
6 Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө татах
7 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө татах
8 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ татах
9 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ татах