• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
Нэр Хавсралт
1 2024 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
2 2023 оны өргөдөл, гомдлын жилийн эцсийн мэдээ татах
3 2023 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
4 2022 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ татах
5 2022 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
6 2022 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ татах
7 2022 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
8 2021 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
9 2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
10 2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ татах
11 2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
12 2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дугаар улирлын мэдэ татах
13 2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
14 2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ татах
15 2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
16 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
17 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дүгээр улирлын мэдээ
18 2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
19 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
20 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
21 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
22 2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ татах
23 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ татах
24 Өргөдөл гомдол хүлээн авах хугацаа
25 2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ татах
26 Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх журам татах
27 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт татах
28 Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам татах