• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөлт
Нэр Хавсралт
1 Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол татах
2 Аймгийн 2023 оны төсөвт тодотгол хийх тухай ИТХурлын Тогтоол татах
3 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол татах
4 Аймгийн 2022 оны төсвийн тодотгол хийх тухай татах
5 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол татах
6 Аймгийн 2021оны төсвийн тодотгол хийх тухай татах
7 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол татах
8 Аймгийн 2020 оны төсвийн тодотгол хийх тухай татах
9 2020 оны төсөв батлах тухай аймгийн ИТХ-ын тогтоол татах
10 Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол) татах
11 2018 онд олгох иргэдийн 2017 оны ХХОАТ-ын буцаан олголтын жагсаалт, хуваарь татах
12 Аймгийн 2018 оны төсвийн тодотгол-1 татах
13 Аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол) татах
14 Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол-2 татах
15 Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол-1 татах
16 Аймгийн 2017 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол) татах
17 Аймгийн 2016 оны төсвийн тодотгол-1 татах
18 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол) татах