• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хөтөлбөрүүд
Нэр Хавсралт
1 Амар тайван Өвөрхангай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
2 Амар тайван Өвөрхангай хөтөлбөр татах
3 "Үхэр сүрэг" аймгийн хөтөлбөр батлах тухай татах
4 "Эрдэнэ зуу" хөтөлбөр батлах тухай татах
5 Эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
6 "Цахим-Архив" дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
7 Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр татах
8 Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр татах
9 Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, хөгжил, нийгмийн батлагааг дэмжих хөтөлбөр татах
10 Аймгийн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
11 2019-2022 онд хэрэгжүүлэх эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
12 Жендэр-ӨВ дэд хөтөлбөр батлах тухай татах
13 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр батлах тухай татах
14 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" хөтөлбөр батлах тухай татах
15 Аялал жуулчлал хөтөлбөр татах
16 Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр татах
17 Аюулгүй иргэн-Амар тайван Өвөрхангай татах
18 Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх хөтөлбөр татах
19 Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил хөтөлбөр татах
20 Аймгийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хөтөлбөр татах
21 Хүүхдэд ээлтэй аймаг хөтөлбөр татах
22 Олон нийтийн оролцоот сургууль хөтөлбөр татах
23 Хоршоог хөгжүүлэх хөтөлбөр татах
24 Төрөөс эрүүл мэндийн талаарх бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр татах
25 Адил боломж хөтөлбөр татах
26 Соёлын үйлдвэрлэл хөтөлбөр татах
27 Шатар хөтөлбөр татах
28 Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр татах
29 Стандарттай Өвөрхангай хөтөлбөр татах
30 Аймгийн ХДТ-ын хөгжлийн хөтөлбөр татах
31 Иргэний боловсрол хөтөлбөр татах
32 Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр татах
33 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр татах