• Албан ёсны цахим хуудас
Хүний нөөцийн стратеги
"Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа"-ны хөтөлбөр
...

2022-04-20 18:45:10

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын хүний нөөцийн 2014-2017 оны стратеги төлөвлөлт
...

2019-04-09 15:16:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөний зөвлөмж, андгай хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө /2018.11.20/
...

2019-04-04 17:38:01

Дэлгэрэнгүй..
"Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил" аймгийн хөтөлбөр
...

2018-09-11 16:44:56

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
...

2018-09-11 16:42:26

Дэлгэрэнгүй..
"Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам" /2014.10.27/
...

2018-09-11 16:35:11

Дэлгэрэнгүй..
"Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/
...

2018-09-11 16:31:31

Дэлгэрэнгүй..