• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны 04 дүгээр сарын мэдэ
2 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны 03 дугаар сарын мэдэ
3 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны 02 дугаар сарын мэдэ
4 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын мэдэ
5 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 09 сарын мэдээ татах
6 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 08 сарын мэдээ татах
7 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
8 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
9 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
10 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
11 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
12 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
13 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
14 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
15 Төсвийн байгууллагуудын 2021 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
16 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
17 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
18 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
19 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
20 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
21 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
22 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
23 Төсөвт байгууллгуудын 2021 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
24 Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
25 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
26 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
27 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
28 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
29 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
30 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
31 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
32 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
33 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
34 Төсөвт байгууллагуудын 2020 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах