• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
...

2022-05-12 14:15:35

Дэлгэрэнгүй..
Шагналын журам, загвар батлах тухай
...

2022-05-12 14:13:48

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
...

2021-04-14 16:33:45

Дэлгэрэнгүй..
Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам батлах тухай
...

2021-04-12 23:25:28

Дэлгэрэнгүй..
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
...

2020-09-12 23:46:07

Дэлгэрэнгүй..
Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам
...

2020-09-12 23:27:30

Дэлгэрэнгүй..
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай
...

2020-06-12 11:49:26

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
...

2019-11-28 11:33:45

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат
...

2019-06-11 14:39:12

Дэлгэрэнгүй..
Архивын лавлагаа /лавлагаа хүсэгчдэд зориулав/
...

2018-05-22 17:27:40

Дэлгэрэнгүй..