• Албан ёсны цахим хуудас
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Чиг үүрэг

Хууль, эрх зүйн хэлтэс (Архивын тасагтай) нь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах асуудлыг хариуцан зохион байгуулах, Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, иргэд, олон нийтэд эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчилж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын архивын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

А.Отгонцэцэг

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

otgontsetseg@ov.gov.mn

7032-3072

2

Д.Мөнхцэцэг

Хууль зүйн зөвлөгөө, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

dmunkhtsetseg@ov.gov.mn

7032-3087

3

З.Нацагням

Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

natsagnyam@ov.gov.mn

7032-3087

4

Б.Анхбилэг

Хууль тогтоомжийн лавлагаа, хяналт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

ankhbileg@ov.gov.mn

7032-3087

Архивын тасаг

1

Ц.Нэргүй

Архивын тасгийн дарга

archive@ov.gov.mn

7032-2261

2

Х.Майцэцэг

Архивын сан хөмрөгч

3

О.Дуламсүрэн

Архивч

4

А.Баяндүүрэн

Архивч

5

Б.Сонинбаяр

Гэрээт архивч

6

Мөнхзул

Гэрээт архивч

 

 

 

 

2018-05-20 17:32:35