• Албан ёсны цахим хуудас
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
Нэр Хавсралт
1 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах
2 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн 2023 оны төлөвлөгөө татах
3 Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах
4 Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах
5 Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах
6 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2022 он татах
7 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн 2022 оны төлөвлөгөө татах
8 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах
9 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж татах