• Албан ёсны цахим хуудас
Ёс зүйн дүрэм
Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/
...

2020-01-28 17:40:52

Дэлгэрэнгүй..
Ёс зүйн зөвлөл байгуулах, ажиллах журам батлах тухай
...

2019-09-26 16:57:06

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /УИХ-ыг 2019 оны 20 дугаар тогтоол/
...

2019-04-05 13:01:32

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол/
...

2019-04-05 12:56:28

Дэлгэрэнгүй..
Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр албан даалгавар
...

2019-04-05 12:54:43

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол
...

2019-04-05 12:51:11

Дэлгэрэнгүй..
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар
...

2019-04-05 12:46:30

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар албан даалгавар
...

2019-04-05 12:41:16

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны жилийн эцсээр/
...

2019-04-05 11:41:59

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн зөрчлийн мэдээ /2018 оны хагас жил/
...

2018-09-07 12:10:26

Дэлгэрэнгүй..