• Албан ёсны цахим хуудас
Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
Нэр Хавсралт
1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
2 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
3 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас 2022 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө татах
4 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
5 Төсвийн Ерөнхийлан захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
6 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
7 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж татах
8 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт татах
9 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж татах