• Албан ёсны цахим хуудас
Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
Нэр Хавсралт
1 2022 оны санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлт татах
2 2022 оны санхүүгийн тайлан татах
3 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
4 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
5 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас 2022 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө татах
6 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
7 Төсвийн Ерөнхийлан захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
8 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
9 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж татах
10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт татах
11 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж татах