• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт
Нэр Хавсралт
1 2023 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
2 2023 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
3 2023 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
4 2020 оны 12-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
5 2020 оны 11-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
6 2020 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
7 2020 оны 9-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
8 2020 оны 8-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
9 2020 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
10 2020 оны 6-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
11 2020 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
12 2020 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
13 2020 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
14 2020 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
15 2020 оны 1-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
16 2019 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
17 2019 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
18 2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийг төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
19 2019 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
20 2019 оны 6-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
21 2019 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
22 2019 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
23 2019 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
24 2019 оны 2-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
25 2019 оны 1-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
26 2018 оны 11-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
27 2018 оны 10-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
28 2018 оны 9-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
29 2018 оны 7-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
30 2018 оны 5-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
31 2018 оны 4-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах
32 2018 оны 3-р сарын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт татах