• Албан ёсны цахим хуудас
Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ТУХАЙ /2024.05.29/ 248 ДУГААР ТОГТООЛ
...

2024-06-10 10:39:07

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ТУХАЙ /2024.03.27/ 100 ДУГААР ТОГТООЛ
...

2024-04-08 11:51:54

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ТУХАЙ /2023.11.29/ 500 ДУГААР ТОГТООЛ
...

2024-01-19 10:38:08

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХ ТУХАЙ /2023.09.27/ 407 ДУГААР ТОГТООЛ
...

2023-10-11 17:27:05

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2023.05.31/ 201 дүгээр тогтоол
...

2023-06-15 15:38:15

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2023.03.21/ 91 дүгээр тогтоол
...

2023-03-30 11:47:22

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2022.10.19/ 581 дугаар тогтоол
...

2022-12-16 10:44:22

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2022.04.08/ 263 дугаар тогтоол
...

2022-04-20 16:02:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021.11.24/ 362 дугаар тогтоол
...

2021-12-09 10:46:59

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021.03.19/ 106 дугаар тогтоол
...

2021-03-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..