• Албан ёсны цахим хуудас
Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
Нэр Хавсралт
1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит татах
2 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны хяналт шалтгалтын танилцуулга татах
3 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт татах
4 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт татах
5 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
6 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан татах
7 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн албан шаардлагын хариу татах
8 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
9 2018 оны аудитын дүгнэлт татах
10 2018 оны санхүүгийн тайлан татах
11 2017 оны санхүүгийн тайлан татах
12 2017 оны аудитын дүгнэлт татах
13 2016 оны санхүүгийн тайлан татах
14 2016 оны аудитын дүгнэлт татах