• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
2 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
3 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
4 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
5 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
6 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ татах
7 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ татах
8 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ татах
9 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ татах
10 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ татах
11 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ татах
12 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ татах
13 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6 дугаар сарын мэдээ татах
14 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ татах
15 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ татах
16 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ татах
17 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ татах
18 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ татах
19 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ татах
20 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11 дугаар сарын мэдээ татах
21 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ татах
22 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 09 дүгээр сарын мэдээ татах
23 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ татах
24 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7 дугаар сарын мэдээ татах
25 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээ татах
26 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээ татах
27 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ татах
28 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээ татах
29 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ татах
30 2018 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
31 2018 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
32 2018 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
33 2018 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
34 2018 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
35 2018 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
36 2018 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
37 2018 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
38 2018 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
39 2018 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
40 2018 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
41 2017 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
42 2017 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
43 2017 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
44 2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
45 2017 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
46 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
47 2017 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах