• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн гүйцэтгэл
Нэр Хавсралт
1 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
2 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
3 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
4 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
5 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
6 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
7 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
8 Төсөвт байгууллагуудын 2023 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
9 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2023 оны 03 сарын мэдээ татах
10 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2023 оны 02 сарын мэдээ татах
11 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2023 оны 01 сарын мэдээ татах
12 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 12 сарын мэдээ татах
13 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 11 сарын мэдээ татах
14 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 11 сарын мэдээ татах
15 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 10 сарын мэдээ татах
16 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийнн 2022 оны 09 сарын мэдээ татах
17 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
18 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
19 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
20 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
21 Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл татах
22 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ татах