• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам
...

2020-01-28 16:49:24

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилт
...

2019-04-23 17:55:05

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2019-04-23 17:53:46

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
...

2018-09-04 17:25:08

Дэлгэрэнгүй..
Салбар зөвлөлөөс Төрийн албаны зөвлөлд тайлагнах хугацаатай мэдээ тайлангийн хуваарь
...

2018-09-04 17:18:33

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба, сумдын ЗДТГ-аас салбар зөвлөлд тайлагнах хугацаатай мэдээ тайлангийн хуваарь
...

2018-09-04 17:16:15

Дэлгэрэнгүй..