• Албан ёсны цахим хуудас
Хот хөдөөгийн сэргэлт бодлогын хүрээнд иргэд орон нутагт шилжин суурьшиж ажиллахад төрөөс үзүүлж буй дэмжлэгүүдийн талаар холбогдох эрх зүйн баримт, журмууд

Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны нэмэгдлийг боловсрол, эрүүл мэндийн  салбар болон цагдаагийн байгууллагын албан хаагч нарт дараах хууль, эрх зүйн зохицуулалтуудаар олгож байна. Үүнд: 

Боловсролын салбарт:

Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.4, 43.1.5 дахь заалт

Эрүүл мэндийн салбарт:

Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолын 2 дахь хэсэг

Цагдаагийн алба хаагчид олгох орон нутгийн нэмэгдэл:

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 89 дүгээр зүйл

Монгол улсын засгийн газрын Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай” 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол

 

 

2022-11-09 11:20:51