• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хөтөлбөрүүд
Амар тайван Өвөрхангай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
...

2021-05-21 11:43:19

Дэлгэрэнгүй..
Амар тайван Өвөрхангай хөтөлбөр
...

2021-05-21 11:32:39

Дэлгэрэнгүй..
"Үхэр сүрэг" аймгийн хөтөлбөр батлах тухай
...

2021-02-17 16:15:58

Дэлгэрэнгүй..
"Эрдэнэ зуу" хөтөлбөр батлах тухай
...

2021-02-17 16:12:45

Дэлгэрэнгүй..
Эрчим хүч хэмнэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-11-20 11:18:50

Дэлгэрэнгүй..
"Цахим-Архив" дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-10-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:24:05

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:23:15

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, хөгжил, нийгмийн батлагааг дэмжих хөтөлбөр
...

2019-10-23 10:21:11

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2019-09-17 10:10:22

Дэлгэрэнгүй..