• Албан ёсны цахим хуудас
Сурагчид орон нутаг судлах аялалд хамрагдав