• Албан ёсны цахим хуудас
2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш Улаанбаатар хотоос 69 автобусаар 5774 иргэн ирж, гэрийн ажиглалт, тусгаарлалтанд орсон.