• Албан ёсны цахим хуудас
Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж 

https://ovorkhangai.gazar.gov.mn/?p=855

2023-05-23 10:23:10