• Албан ёсны цахим хуудас
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГЖИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2022-05-31 15:03:53

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
...

2022-04-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
...

2022-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай "Төсвийн шууд захирагч" нарт өгсөн үүрэг даалгавар
...

2020-01-07 12:52:05

Дэлгэрэнгүй..