• Албан ёсны цахим хуудас
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2023-06-06 16:40:15

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн 2023 оны төлөвлөгөө
...

2023-04-27 10:33:06

Дэлгэрэнгүй..
Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2023-04-27 10:32:06

Дэлгэрэнгүй..
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2023-04-27 10:30:46

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2023-04-27 10:27:09

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2022 он
...

2023-04-26 15:30:31

Дэлгэрэнгүй..
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн 2022 оны төлөвлөгөө
...

2022-05-31 15:03:53

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2022-04-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмж
...

2022-04-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..