• Албан ёсны цахим хуудас
Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
2022 оны санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлт
...

2023-05-04 10:58:55

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны санхүүгийн тайлан
...

2023-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
...

2022-07-07 16:07:51

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
...

2022-07-07 16:07:28

Дэлгэрэнгүй..
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанаас 2022 онд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө
...

2022-01-17 10:22:36

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
...

2021-10-22 16:35:38

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн Ерөнхийлан захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
...

2021-10-22 16:33:30

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
...

2021-10-22 16:30:29

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
...

2021-07-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт
...

2019-10-09 15:43:12

Дэлгэрэнгүй..