• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
Нэр Хавсралт
1 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
2 Шагналын журам, загвар батлах тухай
3 Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай татах
4 Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам батлах тухай татах
5 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль татах
6 Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам татах
7 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай татах
8 Төрийн Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай татах
9 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат татах
10 Архивын лавлагаа /лавлагаа хүсэгчдэд зориулав/ татах
11 Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэлд хяналт тавих, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгоход анхаарах асуудлууд /зөвлөмж/ татах
12 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам батлах тухай татах
13 Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай татах
14 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай /албан даалгавар/ татах
15 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив батлах тухай татах
16 Журам шинэчлэн батлах тухай /тушаал/ татах
17 Архивын баримт бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай /захирамж/ татах