• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт
ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө
...

2023-03-24 12:25:26

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2023-03-23 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө
...

2022-02-16 16:44:25

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөөгөө болон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах заалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2021-10-25 15:24:58

Дэлгэрэнгүй..
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2021-08-10 16:02:12

Дэлгэрэнгүй..
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө
...

2021-04-21 11:06:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө
...

2020-02-14 14:56:56

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
...

2020-02-05 17:35:32

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2019-02-01 16:19:32

Дэлгэрэнгүй..