• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт
ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө
...

2023-03-24 12:25:26

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2023-03-23 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө
...

2022-02-16 16:44:25

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨӨГӨӨ БОЛОН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОН НУТАГТ ХАМААРАХ ЗААЛТЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2021-10-25 15:24:58

Дэлгэрэнгүй..
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭ...

2021-08-10 16:02:12

Дэлгэрэнгүй..
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө
...

2021-04-21 11:06:00

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОН НУТАГТ ХАМААРАХ ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2020-02-14 14:56:56

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
...

2020-02-05 17:35:32

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2019-02-01 16:19:32

Дэлгэрэнгүй..