• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.01.13/ татах
2 Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай /2020.01.07/ татах
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2020.01.07/ татах
4 Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.10.31/ татах
5 Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай /2019.10.25/ татах
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.10.25/ татах
7 Салбар комисс байгуулах тухай /2019.10.14/ татах
8 Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.08.26/ татах
9 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2019.08.23/ татах
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.08.22/ татах
11 Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/ татах
12 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/ татах
13 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/ татах
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
15 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
16 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2018.11.07/ татах
17 Төлөвлөгөө батлах тухай /2018.11.01/ татах
18 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэх тухай /2018.10.23/ татах
19 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.23/ татах
20 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай /2018.10.19/ татах
21 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2018.10.03/ татах
22 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.02/ татах
23 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.10.01/ татах
24 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/ татах
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/ татах
26 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/ татах
27 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/ татах
28 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/ татах
29 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
30 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
31 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/ татах
32 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/ татах
33 Комисс томилох тухай /2018.06.11/ татах
34 Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/ татах
35 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/ татах
36 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/ татах
37 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
38 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
40 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
41 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
42 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
43 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
44 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
45 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
47 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
48 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
49 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
50 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
51 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
52 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
53 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
54 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
55 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
56 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
57 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
58 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
59 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
60 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
62 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
63 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
64 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
65 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах