• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.05.19/ татах
2 Шалгалтын комисс байгуулах тухай /2020.05.15/ татах
3 Шагналд уламжлах тухай /2020.04.09/ татах
4 Салбар комисс байгуулах тухай /2020.01.14/ татах
5 Нэр дэвшүүлэх тухай /2020.01.13/ татах
6 Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай /2020.01.07/ татах
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2020.01.07/ татах
8 Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.10.31/ татах
9 Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай /2019.10.25/ татах
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.10.25/ татах
11 Салбар комисс байгуулах тухай /2019.10.14/ татах
12 Нэр дэвшүүлэх тухай /2019.08.26/ татах
13 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2019.08.23/ татах
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2019.08.22/ татах
15 Шагналд уламжлах тухай /2018.12.28/ татах
16 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.12.24/ татах
17 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.12.20/ татах
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
19 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.12.18/ татах
20 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2018.11.07/ татах
21 Төлөвлөгөө батлах тухай /2018.11.01/ татах
22 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэх тухай /2018.10.23/ татах
23 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.23/ татах
24 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай /2018.10.19/ татах
25 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2018.10.03/ татах
26 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.10.02/ татах
27 Мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай /2018.10.01/ татах
28 Салбар комисс байгуулах тухай /2018.09.26/ татах
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2018.09.24/ татах
30 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.09.18/ татах
31 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.09.17/ татах
32 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.25/ татах
33 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
34 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.21/ татах
35 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.06.14/ татах
36 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.06.13/ татах
37 Комисс томилох тухай /2018.06.11/ татах
38 Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/ татах
39 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/ татах
40 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/ татах
41 Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/ татах
42 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/ татах
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/ татах
44 Комисс томилох тухай /2017.10.09/ татах
45 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/ татах
46 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/ татах
47 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/ татах
48 Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/ татах
49 Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/ татах
50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/ татах
51 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/ татах
52 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/ татах
53 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/ татах
54 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
55 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/ татах
56 Комисс томилох тухай /2017.04.28/ татах
57 Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/ татах
58 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/ татах
59 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
60 Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/ татах
61 Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/ татах
62 Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/ татах
63 Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/ татах
64 Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/ татах
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/ татах
66 Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/ татах
67 Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/ татах
68 Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/ татах
69 Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/ татах