• Албан ёсны цахим хуудас
Ил тод байдал
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл
Мэдээлэл 2
...

2024-06-13 11:33:05

Дэлгэрэнгүй..
Мэдээлэл 1
...

2024-01-29 15:36:12

Дэлгэрэнгүй..