• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2024 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2024-05-17 12:08:16

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл, гомдлын 2023 оны жилийн эцсийн мэдээ
...

2024-05-17 12:03:26

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
...

2023-04-11 15:46:18

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2023-04-11 14:44:08

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
...

2023-01-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2022-10-24 11:14:06

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
...

2022-09-21 12:16:55

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
...

2021-12-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2021-10-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..