• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах ...

2018-08-28 14:53:37

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2018-05-18 11:09:57

Дэлгэрэнгүй..
2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
...

2017-12-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдол хүлээн авах хугацаа
...

2017-08-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2017-08-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх журам
...

2014-05-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт
...

2014-03-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
...

2008-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..