• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дугаар улирлын мэдэ
...

2020-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:51:18

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:46:26

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2020-11-19 10:43:31

Дэлгэрэнгүй..
2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2019-10-10 10:54:12

Дэлгэрэнгүй..
2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дүгээр улирлын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах ...

2019-07-27 16:04:58

Дэлгэрэнгүй..
2019 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах ...

2019-04-10 15:49:04

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах э...

2019-04-10 15:48:27

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2018-11-05 15:14:37

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2 дугаар улирлын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах ...

2018-08-28 14:53:37

Дэлгэрэнгүй..