• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бат-Өлзий сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:34:58

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул ажлын байрны судалгаа /2020.04.22/
...

2020-04-24 13:09:16

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төрийн захиргааны албан тушаалын сул ажлын байрны судалгаа
...

2020-01-28 17:57:42

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн захиргааны байгууллагын албан тушаалын сул орон тооны зар /2019 оны 6 сарын байдлаар/
...

2019-06-19 15:16:52

Дэлгэрэнгүй..
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 12 сар/
...

2018-12-04 12:52:04

Дэлгэрэнгүй..
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 12 сар/
...

2018-12-04 12:51:30

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 9 сар/
...

2018-09-03 15:08:29

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт /2018 оны 9 сар/
...

2018-09-03 15:07:25

Дэлгэрэнгүй..
"Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах" журам, заавар /2013.05.17/.
...

2018-09-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..