• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлээ, дотоод аудитын хэлтсийн Аймгийн ИТХ-ын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:50:20

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:49:22

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:48:34

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:47:52

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:46:42

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Ажил худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:44:59

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Төгрөг сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:41:31

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Есөнзүйл сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:39:12

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бүрд сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:37:40

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Бат-Өлзий сумын Газрын даамлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна /2020.05.12/
...

2020-05-12 12:34:58

Дэлгэрэнгүй..